Skip to content

राजेश्वर ‘गुरु’

राजेश्वर ‘गुरु’की रचनाएँ

कौआ मामा बिल्ली मेरी प्यारी मौसी कौआ मेरा मामा! बिल्ली पहने फ्रॉक गरारा, कौआ जी पाजामा! काँव-काँव कौआ जी बोलें म्याऊँ-म्याऊँ बिल्ली। कौआ जी कलकत्ता… Read More »राजेश्वर ‘गुरु’की रचनाएँ