Skip to content

जानकीवल्लभ शास्त्री

जानकीवल्लभ शास्त्री की रचनाएँ

उदयति मिहिरो, विगलति तिमिरो उदयति मिहिरो,विगलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् प्रचरति चतुरो मधुकरनिकरो गुंजति कथमविरामम्॥ विकसति कमलं,विलसति सलिलम् पवनो वहति सलीलम् दिशिदिशि धावति,कूजति नृत्यति खगकुलमतिशयलोलम्॥ शिरसि… Read More »जानकीवल्लभ शास्त्री की रचनाएँ