जानकीवल्लभ शास्त्री

जानकीवल्लभ शास्त्री की रचनाएँ

उदयति मिहिरो, विगलति तिमिरो उदयति मिहिरो,विगलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् प्रचरति चतुरो मधुकरनिकरो गुंजति कथमविरामम्॥ विकसति कमलं,विलसति सलिलम् पवनो वहति सलीलम्…

9 months ago