Skip to content

ढम ढमा ढम 

डम-डमा डम-डम!
खेलें-कूदें हम,
डम-डमा डम-डम!
ढोल बजाएँ हम,
झम-झमा झम-झम!
नाचें-कूदें हम,
ढम-ढमा ढम-ढम!

-प्रकाशन: शिशु, 1929

Leave a Reply

Your email address will not be published.